Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubytování

A) popis ubytovacích prostor

B) ubytovací smlouva

C) ubytovacící řád

 

A. Ubytovací prostory.

Dům má přízemí a dvě patra.

Přízemí:

-šatna, technické zázemí

1.patro:      

-  knihy + časopisy + turistické informace, věci k zapůjčení (žehlička, žehlicí prkno, vysoušeč na vlasy, šicí potřeby, vysavač)

- pokoj "A" - 33 m2 (3lůžkový s kuchyňským koutem)

                       - "B" - 22 m2 (2lůžkový)

                 - "C" - 18 m2 + balkon 4,5 m2 (2lůžkový)

- 2x WC

-  koupelna - 4 m2, (sprchový kout, automatická pračka, umyvadlo, zrcadlová  skříňka s osvětlením, voda T+S)

- kuchyňka pro "B+C" - 8 m2, (vybavení - dvouplotýnkový vařič, elektrická trouba, mikrovlnná trouba, dřez na mytí nádobí, lednička, krbová kamna), sadu základního nádobí máte ve svém pokoji

- byt majitele

 

2.patro:  

- apartmán se 3 pokoji - č.1- 44 m2 (3lůžkový)

                                       č.2- 15 m2 (2lůžkový)

                                       č.3- 15 m2 (2lůžkový)

- 2x WC

- koupelna - 3 m2, (sprchový kout, zrcadlová skříňka s osvětlením, umyvadlo se skříňkou, automatická pračka, voda T+S) 

- obývák - tv, dětský koutek

- kuchyň - 2x elektrický sporák, mikrovlnná trouba, pracovní plochy, dřez na mytí nádobí (voda T+S), 2 stoly + židle 

- sadu základního nádobí +ledničku +varnou konvici máte ve svém pokoji 

 

Připojení na internet je možné ve všech ložnicích, k dispozici je i wifi. 

Kolem objektu je velká (4000 m2) „přírodní“ zahrada - trávník, květinové, zeleninové a bylinkové záhonky, ovocné stromy a keře, divoký kout, kompost, domácí zvířata (kočky, slepice bez kohouta, kachny, koza, králíci), přírodní ohniště, mokřad.  

Na zahradě - skromné venkovní posezení (židle, stolek), přenosný gril, přírodní ohniště.

 

Vytápění:

- ústřední topení (kotel na dřevo) - obsluhuje majitel

- krbová kamna na přitápění - obsluhují hosté podle svojí potřeby a na vlastní náklady

 

 

B. Ubytovací smlouva. 

 provozovna: Vila Eliška

ubytování v soukromí (dále jen „penzion“)

provozovatel: Garet Lubor (dále jen „ubytovatel“)

Druhanov 8

582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 11507730


 

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování 

1.1. Ubytování hostů v penzionu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě ubytovatel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené touto ubytovací smlouvou.

1.2. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (výtržnost, hlučnost, agresivní či vulgární chování), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby s tím, že hosta na jeho pochybení upozorní ústní výstrahou, o níž provede zápis do ubytovací knihy (datum, čas, podpis ubytovatele, podpis hosta pokud je ochoten zápis dobrovolně podepsat) dle ustanovení §2331 občanského zákoníku. Takto vzniklý přeplatek za ubytování bude ubytovanému vrácen do 30-ti dnů od ukončení ubytování na účet, z něhož byla ubytovateli doručena platba zálohové faktury.
 

2. Uzavření smlouvy, rezervace. 

2.1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp.potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná emailem na adresu penzionu jgaretova@seznam.cz nebo poštou na adresu Druhanov 8, 58291 Světlá nad Sázavou.

2.2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši ceny za jednu noc za objednaný počet lůžek, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Zbývající částku za ubytování musí host zaplatit do nástupu k ubytování. Platby jsou možné pouze převodem na účet ubytovatele.

2.3. K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem, kdy ubytovatel od hosta obdrží platbu za ubytování v plné výši.
 

3. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nástupem k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování. 

3.1. Neuhradí-li host zálohu dle odstavce 2.2. řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (poštou nebo emailem). Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši ceny za jednu noc ubytování za rezervovaný počet lůžek.

 

3.3. V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24h po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši ceny za jednu noc ubytování za rezervovaný počet lůžek. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu k ubytování ubytovatele upozorní (poštou nebo emailem) s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování.
 

4. Příjezd do penzionu. 

4.1. Host ohlásí svůj příjezd přítomné pověřené osobě.

4.2. Host je ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého jsou použity údaje do ubytovací knihy. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele. Poté mu jsou vydány klíče od pokoje a hlavního vchodu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Za ztrátu, zničení či poškození klíčů host uhradí ubytovateli 100 Kč.

4.3. Host je povinen seznámit se při příjezdu s domácím řádem a poplachovými požárními směrnicemi. Zahájením pobytu vyjadřuje souhlas s podmínkami domácího řádu.

4.4. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14h do 18h.

4.5. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

4.6. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České rapubliky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení ubytovací knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy. 

5. Odjezd z penzionu. 

5.1. Host opustí penzion v poslední den ubytování do 10h, není-li sjednáno jinak.

5.2. Host vyklidí z penzionu všechny své věci a zanechá klíče u ubytovatele nebo u pověřené osoby. 

     

     

    C. Ubytovací řád ( obecná pravidla ubytování). 

1) Host má právo užívat pokoj vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory a udržovanou část pozemku patřícího k penzionu a využívat služby s ubytováním spojené. Host nesmí bez povolení majitele přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě ani umístit v prostorách penzionu zvířata. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory a krmit domácí zvířata majitele.

2) Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad. Pokud host nebo osoby s ním ubytované poškodí zařízení pokoje nebo jiné zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit v peněžní částce potřebné k uvedení do původního stavu.

3) Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

4) Host nesmí bez souhlasu majitele provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, odnášet jakékoliv vybavení a zařízení apod.) a provádět jakékoliv úpravy v ubytovacích prostorách.

5) Host nesmí používat v penzionu vlastní spotřebiče, vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci, a vlastní televize a varné konvice. Při používání elektrických spotřebičů dodržuje jejich bezpečné používání. Nenechává bez dozoru spotřebiče zapnuté v el.zásuvce, ani nabíječku mobilního telefonu. Neprovádí jejich vlastnoruční opravy ani nezasahujte do el.sítě nebo jiné instalace. Je zakázáno používání přímotopů.

6) Je zakázáno donášet do penzionu nebezpečné předměty, donášet a konzumovat omamné a psychotropní látky, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

7) Penzion je ve všech vnitřních prostorách nekuřácký. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech (venku, na balkoně a na místě označeném příslušným symbolem). Je zakázáno používat otevřený oheň.

8) Při odchodu z domu je host povinen uzavřít okna v pokoji, vypnout el.spotřebiče (kromě ledničky) a zhasnout světla. Pokoj a vchod do domu za sebou vždy uzamkne. Pokud se host na pokoji zamyká zevnitř, vždy musí vyndat klíč ze zámku. Je to z bezpečnostních důvodů, kdyby bylo třeba odemknout pokoj náhradním klíčem v mimořádné situaci (požár, náhlá zdravotní příhoda hosta apod.).

9) Host je povinen udržovat čistotu a pořádek v pokoji i společných prostorách, dodržovat obecně platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy. K přezouvání je určeno místo u hlavních dveří. Odpadky patří do odpadkových košů a do popelnice. K třídění odpadu lze používat kontejnery na návsi (sklo,plasty,papír) nebo sběrné nádoby v přízemí.

10) Ubytovatel zajišťuje 1x týdně úklid společných prostor podle provozního řádu schváleného hygienickou stanicí v Havlíčkově Brodě a při každém střídání hostů úklid pokoje .

11) Během pobytu si hosté zajišťují úklid ve svém pokoji sami (nejméně 1x týdně setřou prach a vytřou podlahu/vyluxují koberec, úklidové prostředky jsou volně k zapůjčení v úklidové skříni, vysavač je k zapůjčení na požádání u majitele) a uklízejí po sobě i společné prostory.

12) Noční klid je od 21h do 7h.

13) Hosté mohou přijímat návštěvy mimo dobu nočního klidu a se souhlasem majitele. Návštěvy se musí řádně zapsat do knihy návštěv. Přespání návštěvy je možné pouze po řádném přihlášení se k ubytování.

14) Pokud host po skončení ubytování zanechá v penzionu jakékoliv svoje věci, budou považovány za věc opuštěnou, o kterou host již nemá zájem a souhlasí s její likvidací nebo přivlastnění ubytovatelem.

15) Ubytovatel (nebo jím pověřená osoba) má právo požadovat vstup do pokoje za účelem kontroly, zda jej host užívá řádným způsobem a k určenému účelu ubytování.

16) Ochrana spotřebitelů:

a) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní  řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz (Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.) 

b) Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


 

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dne 1.10.2018.

Garetová Jana

(pověřená osoba)


 

 

Příspěvky

Stravování

14. 3. 2016

 
Celý příspěvek | Rubrika: Ubytování | Komentářů: 0